CZŁONKOSTWO

 

DLACZEGO WARTO NALEŻEĆ DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANTROPOLOGICZNEGO?

 

Polskie Towarzystwo Antropologiczne, kontynuujące postępowe tradycje polskiej myśli naukowej, ma na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu antropologii.
Cele działalności Polskiego Towarzystwa Antropologicznego określa statut.
Ich realizacja przynosi korzyści zarówno indywidualnym członkom jak i całemu środowisku.


Polskie Towarzystwo Antropologiczne:

inspiruje i otacza opieką inicjatywę i twórczość naukową, zarówno indywidualną jak i zespołową,
organizuje zebrania, konferencje i zjazdy naukowe,
prowadzi działalność związaną z upowszechnianiem wiedzy i popularyzacją osiągnięć naukowych,
współpracuje z instytucjami naukowymi i badawczymi, szkołami wyższymi i innymi towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą,
prowadzi działalność wydawniczą,
gromadzi i udostępnia zbiory biblioteczne,
podejmuje inne formy działalności wynikające z potrzeb środowiska naukowego i inicjatyw wnoszonych przez członków Towarzystwa

 

Korzyści z przynależności do PTA:

 

możliwość integracji antropologów z różnych środowisk oraz sympatyków Towarzystwa,
wymiana poglądów i doświadczeń zawodowych, możliwość przedstawienia wyników prowadzonych badań
ulgowe opłaty przy uczestniczeniu w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Towarzystwo,
prenumerata czasopisma Anthropological Review w ramach pełnej opłaty członkowskiej

 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANTROPOLOGICZNEGO?

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych wymaga pisemnej deklaracji popartej opinią jednego członka Towarzystwa. O przyjęciu decyduje Zarząd Główny Towarzystwa. W razie odmowy przyjęcia, osobie tej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. Deklaracje w dwóch egzemplarzach należy składać w wybranym oddziale terenowym PTA.

 

 

 

 

 

Formularz zgody umieszczenia danych osobowych na stronie  internetowej PTA

 

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Składki członkowskie wynoszą 100,00 zł (studenci 50 zł) rocznie.

Wysokość składki ustaliło Walne Zgromadzenie PTA  w dniu 11 września 2009 r.

Członkowie wpłacają składki na konto:

Polskie Towarzystwo Antropologiczne

ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań


46 1090 2734 0000 0001 0863 3733

 

W ramach składki członkowskiej przysługuje prawo do korzystania z ulg podczas konferencji naukowych, nabywania po cenie ustalonej przez Zarząd Główny wydawnictw Towarzystwa i papierowy egzemplarz Anthropological Review. Studenci wszystkich stopni płacą połowę pełnej składki z prawem do korzystania z ulg podczas konferencji naukowych, nabywania po cenie ustalonej przez Zarząd Główny wydawnictw Towarzystwa i dostępem do elektronicznej wersji Anthropological Review.

 


 

Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

 

Godność członka honorowego mogą otrzymać osoby fizyczne za szczególne zasługi w zakresie działalności przewidzianej przez Statut. Członkostwo nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych, wolni są jednak od obowiązku uiszczania składek i opłat za wydawnictwa PTA.

† Prof. Jan Mydlarski (Wrocław)

† Prof. Jaroslav Suchý (Czechy)

† Prof. Adam Wrzosek (Poznań)

Prof. Jean Hiernaux (Francja)

† Prof. Michał Ćwirko-Godycki (Poznań)

Prof. Indrich Valšik (Czechy)

† Joseph Weiner (Anglia)

Prof. Robert Gessein (Francja)

Prof. Olga Niekarasow Jassy (Rumunia)

Prof. Paul Boker

† Henry Victor Vallois (Francja)

Prof. Ola Ojikutu

† Prof. Bronisław Jasicki (Kraków)

† Wsiewołod P. Jakimov (Rosja)

† Victor V. Bunak (Rosja)

1959

† Prof. Jan Czekanowski (Poznań)

† Prof. Kazimierz Stołyhwo (Kraków)

1965

† Prof. Ahmed Mahmud El Batrawi (Egipt)

1968

† Prof. Tadeusz Dzierżykray-Rogalski (Warszawa)

1975

† Prof. Aleksander Lech Godlewski (Warszawa)

Prof. Stanisław Górny (Wrocław)

† Prof. Wiesław Łasiński (Łódź/Gdańsk)

† Prof. Halina. Milicer (Warszawa)

† Prof. Wanda Stęślicka-Mydlarska (Wrocław)

† Prof. Paweł Sikora (Kraków)

1979

† Carl Herman Hjorstsjö (Szwecja)

† Prof. Zbigniew Drozdowski (Poznań)

1984

† Prof. Franciszek Wokroj (Poznań)

† Prof. Witold Hensel (Warszawa)

Prof. Robert Malina (USA)

† Prof. Ilse Schwidetzky (Niemcy)

Prof. Eugen Strouhal (Czechy)

Prof. Paulina Kruger-Posner Posener-Kriéger (Francja)

Prof. Petar Vlachovič (Jugosławia)

1987

† Prof. Adam Krechowiecki (Szczecin)

† Prof. Zivoin Gavrilović (Jugosławia)

Prof. Krystyna Modrzewska (Uppsala, Szwecja)

 

1990

† Prof. Zofia Bocheńska (Kraków)

† Prof. Stanisław Panek (Kraków)

† Prof. Milan Dokladal (Czechy)

1993

† Prof. Zofia Szczotkowa (Wrocław/Szczecin)

† Prof. Otto G. Eiben (Węgry)

† Prof. Milan Pospišil  (Słowacja)
 

1996

† Prof. Jadwiga Kopczyńska-Sikorska (Warszawa)

† Prof. Milan Černy (Czechy)

1999

Prof. Paweł Bergman (Wrocław)

Prof. Tadeusz Bielicki (Warszawa/Wrocław)

Prof. Judyta J. Gładykowska-Rzeczycka (Gdańsk)

 † Prof. Andrzej Wierciński (Warszawa)

2001

Prof. Maciej Henneberg (Australia)

† Prof. Tadeusz Krupiński (Wrocław)

Prof. Napoleon Wolański (Warszawa)

2003

Prof. Andrzej Malinowski (Poznań)

Prof. Józef Glinka (Indonezja)

† Prof. Teresa Łaska-Mierzejewska (Warszawa)

Prof. Antoni Janusz (Wrocław)

2006

Prof. Bernard Hałaczek (Warszawa)

2007

Prof. Guido Kriesel (Toruń)

† Prof. Krzysztof Kaczanowski (Kraków)

2013

Prof. Barbara Hulanicka (Wrocław)

2017

Prof. Danuta Kornafel (Wrocław)