dołącz do nas

Członkostwo

Korzyści z przynależności do PTA:

  •  Możliwość integracji antropologów z różnych środowisk oraz sympatyków Towarzystwa,
  • Wymiana poglądów i doświadczeń zawodowych, możliwość przedstawienia wyników prowadzonych badań,
  • Ulgowe opłaty przy uczestniczeniu w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Towarzystwo,
  • Możliwość powoływania się na członkostwo podczas ubiegania się o awanse zawodowe, projekty naukowe.

Jak zostać Członkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego?
Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych wymaga pisemnej deklaracji popartej opinią jednego członka Towarzystwa. O przyjęciu decyduje Zarząd Główny Towarzystwa. W razie odmowy przyjęcia, osobie tej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. Deklaracje w dwóch egzemplarzach należy składać w wybranym oddziale terenowym PTA.

 

deklaracja
członkostwa w PTA


Formularz zgody umieszczenia danych
osobowych na stronie  internetowej PTA


Składki członkowskie

Towarzystwo może podejmować różne inicjatywy (w tym współwydawać czasopismo Anthropological Review) dzięki składkom członkowskim.

  • Roczna składka członkowska wynosi 120,00 zł
  • studenci i emeryci 60 zł rocznie.
  • Członkowie honorowi są zwolnieni z opłat.

Wysokość składki ustaliło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego w dniu 21 czerwca 2023 roku.

Składkę należy wpłacać na początku roku kalendarzowego na konto:
Polskie Towarzystwo Antropologiczne
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań
 94 1020 1026 0000 1302 0641 6806

Po dokonaniu wpłaty należy poinformować (mailowo) sekretarza oddziału o dokonanej wpłacie

W ramach składki członkowskiej przysługuje prawo do korzystania z ulg podczas konferencji i warsztatów naukowych, nabywania po cenie ustalonej przez Zarząd Główny wydawnictw Towarzystwa. Studenci wszystkich stopni płacą połowę pełnej składki z prawem do korzystania z ulg podczas konferencji i warsztatów naukowych, nabywania po cenie ustalonej przez Zarząd Główny wydawnictw Towarzystwa.

Copyright © PTA 2020