pta_white_achrom

PTA

Wsparcie dla Pracowników Emerytowanych

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA DO OPŁATY KONFERENCYJNEJ*

§ 1
Organizacja

1. O dofinansowanie do opłaty konferencyjnej może ubiegać się emerytowany członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego niebędący członkiem honorowym PTA.
2. Decyzja w sprawie w/w dofinansowania rozstrzygana jest przez dwóch członków Zarządu, w tym Przewodniczącego PTA.
3. W każdym roku kalendarzowym w budżecie PTA tworzony jest fundusz przeznaczony
na dofinansowanie do opłaty konferencyjnej dla emerytowanych członków PTA.
4. Fundusz pochodzi z części składek członkowskich członków PTA.
5. Stan funduszu podawany jest na dzień 31 grudnia, poprzedzającego rok, w którym organizowana jest konferencja. Informacja ta przekazywana jest przez Skarbnika do wiadomości Przewodniczącego PTA.
6. Wysokość dofinansowania zależy od liczby zgłoszeń chęci otrzymania dofinansowania oraz od wysokości wpływów ze składek członkowskich wpłaconych w okresie dwóch lat poprzedzającym rok odbywania się Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.
7. Przewodniczący PTA może zawiesić dofinansowanie ze względu na brak środków.

§ 2
Składanie wniosków o dofinansowanie

1. Przyjmowanie wniosków trwa od momentu wydania i opublikowania na stronie głównej PTA (http://ptantropologiczne.pl/) pierwszego komunikatu w sprawie konferencji.
2. Wniosek jest składany poprzez zaznaczenie wskazanych pól w formularz zgłoszeniowym konferencji dostępnym z zakładce „ZGŁOSZENIA” stronie http://ptantropologiczne.pl/konferencje/konferencja-pta-o-konferencji/.

§ 3
Rozstrzyganie wniosków

1. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest podejmowana do siedmiu dni od dnia zakończeni rejestracji na konferencję.
2. Informacja o wysokości przyznanego dofinansowania zostanie przesłana na adres mailowy wnioskodawcy podany w formularzu zgłoszeniowym na konferencję.

——

* Dotyczy Konferencji organizowanych przez Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Copyright © PTA 2023