Klauzula Informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administrator Danych Osobowych (ADO)
Polskie Towarzystwo Antropologiczne z siedzibą w Poznaniu (61-614), ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, e-mail: pta@amu.edu.pl, www.ptantropologiczne.pl.

ADO przetwarza Państwa dane w celu:

 1. Realizacji celów statutowych
  Podstawa prawna:
  Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. tj. udzielona nam zgoda, pobierana np. w momencie deklarowania członkostwa, podczas przetwarzania wizerunku, organizowania konferencji, wysyłania informacji o działalności Towarzystwa (np. newslettera) lub innych danych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa.
  Podanie danych jest dobrowolne.
  Okres przechowywania danych
  : do momentu wycofania zgody.
 1. Zatrudnienia, współpracy z osobami na podstawie umów zlecenia, o dzieło, współpracy z firmami zewnętrznymi z którymi ADO ma podpisaną umowę na świadczenie usług
  Podstawa prawna:
   Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, podanie danych jest konieczne w celu współpracy.
  Okres przechowywania danych osobowych:
   przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich określonych. Minimum 5 lat od końca roku, w którym wystawiono ostatnią fakturę/dowód księgowy.
 1. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  Podstawa prawna:
   Art. 6 ust. 1 lit c) RODO – przetwarzanie niezbędne w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych
  Okres przechowywania danych osobowych:
  Państwa dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. Maksymalnie 6 lat od końca roku obrachunkowego, w którym wystawiono ostatnią fakturę.
 1. Przyszłego dochodzenia roszczeń
  Podstawa prawna przetwarzania: 
  Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  Okres przechowywania danych osobowych:
  przez okres przedawnienia roszczeń w ramach odpowiedniego rodzaju umowy: umowa o dzieło, zlecenia – 2 lata, umowa o współpracy – 3 lata.
 1. Udzielanie odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą poczty elektronicznej
  Podstawa prawna przetwarzania: 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes ADO. Podanie danych jest dobrowolne.
  Okres przechowywania danych osobowych:
   do momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, maksymalnie 12 miesięcy.

  Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:
  • prawo dostępu do treści danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do przenoszenia danych
 • Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
  • prawo dostępu do treści danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
  • prawo dostępu do treści danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Prawo do cofnięcia zgody:
Jeżeli przetwarzanie odbywa się, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Odbiorcy danych:
W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:

 • Uprawnionym organom i instytucjom oraz właściwym podmiotom administracji publicznej
  i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Firmom świadczącym usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń, korespondencyjne.
 • Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.