dokumenty

Statut Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Stowarzyszenie o nazwie Polskie Towarzystwo Antropologiczne z siedzibą w Poznaniu zwane dalej „Towarzystwem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem pracowników nauki oraz ludzi związanych z nauką osobistymi zainteresowaniami lub działalnością zawodową.
2. Towarzystwo działa na podstawie Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku – Prawo
o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 2
1. Towarzystwo działa na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Towarzystwo powołuje się na czas nieoznaczony.
3. Towarzystwo posiada nazwę Polskie Towarzystwo Antropologiczne i używa pieczęci z takim napisem. Towarzystwo może używać skróconej nazwy PTA.
4. Siedziba Towarzystwa na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia może być przeniesiona do innego miasta uniwersyteckiego.

§ 3
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

II. Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji

§ 4
1. Naczelnym celem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, kontynuującego postępowe tradycje polskiej myśli naukowej, jest upowszechnianie wiedzy z zakresu antropologii.
2. Realizacja celu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu następuje w szczególności poprzez:
a. organizowanie sympozjów i konferencji naukowych,
b. współpracę z instytucjami naukowymi i badawczymi, szkołami wyższymi i innymi towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą,
c. prowadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
d. prowadzenie działalności wydawniczej,
e. prowadzenie badań naukowych i wspieranie członków Towarzystwa w ich prowadzeniu;
f. propagowanie w społeczeństwie osiągnięć naukowych i upowszechnianie wiedzy poprzez informowanie i zapraszanie przedstawicieli nauki do udziału w konferencjach, sympozjach naukowych i panelach dyskusyjnych,
g. reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków przed organami administracji publicznej, w szczególności poprzez występowanie do organów administracji publicznej z petycjami, wnioskami i skargami, a także uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych dotyczących zrzeszonych członków w sprawach objętych zakresem działalności stowarzyszenia w myśl art. 31 kodeksu postępowania administracyjnego,
h. reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków w stosunkach z innymi organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli nauki lub osoby wykonujące wolne zawody, w szczególności poprzez nawiązywanie doraźnej lub stałej współpracy i przystępowanie do związków stowarzyszeń,
i. udzielanie pomocy zrzeszonym członkom w zakresie organizowania działań promocyjnych dotyczących ich działalności w szczególności poprzez pomoc w organizowaniu ich udziału w szkoleniach i konferencjach oraz koordynacja indywidualnych działań promocyjnych w celu uzyskania zmniejszenia kosztów tych działań,
j. dążenie do polubownego rozstrzygania sporów pomiędzy zrzeszonymi członkami,
k. prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz zrzeszonych członków,
l. prowadzenie działalności oświatowej oraz szkoleniowej na rzecz zrzeszonych członków a także podejmowanie działań na rzecz zacieśniania więzi środowiskowych oraz budowanie wzajemnego zaufania między zrzeszonymi członkami,
m. opiniowanie istotnych naukowo i społecznie problemów i zagadnień, dotyczących zdrowia, zróżnicowania biologicznego i funkcjonowania człowieka w populacjach pradziejowych, historycznych i współczesnych
n. przygotowywanie specjalistycznych opinii i ekspertyz dla władz i instytucji oraz innych podmiotów w zakresie zagadnień będących przedmiotem antropologii,
o. inne działania służące realizacji celów Towarzystwa.

§ 5
Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej członków, jednak do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.

III. Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§ 6
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
członków zwyczajnych
członków honorowych
członków wspierających

§ 7
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne, które zajmują się lub zajmowały się zawodowo pracą dydaktyczną lub/i naukową w uczelniach wyższych, jednostkach lub instytutach badawczych oraz osoby zainteresowane działaniami Towarzystwa i wspierające jego cele.

§ 8
1. Godność członka honorowego mogą otrzymać osoby fizyczne za szczególne zasługi w zakresie działalności przewidzianej przez Statut.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.
3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych, wolni są jednak od obowiązku uiszczania składek członkowskich i opłat za wydawnictwa PTA.

§ 9
1. Członkiem wspierającym Towarzystwo może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera cele Towarzystwa i zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa.
2. O przyjęciu decyduje Zarząd Główny Towarzystwa na podstawie deklaracji popartej opinią dwóch członków Towarzystwa.
3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 10
1. Członkami Towarzystwa są Założyciele PTA oraz osoby, które uzyskały członkostwo na mocy uchwały organów Towarzystwa.
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych wymaga pisemnej deklaracji popartej opinią jednego członka Towarzystwa. O przyjęciu decyduje Zarząd Główny Towarzystwa. W razie odmowy przyjęcia, zainteresowanemu przysługuje pisemne odwołanie do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 11
1. Członkowie Towarzystwa mają prawo:
a. wybierania i bycia wybieranym do władz Towarzystwa (bierne i czynne prawo wyborcze) na zasadach równości,
b. uczestniczenia z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa oraz posiedzeniach naukowych organizowanych przez Towarzystwo,
c. przedstawiania swoich prac naukowych na zebraniach naukowych Towarzystwa,
d. otrzymywania wydawnictw Towarzystwa, bezpłatnie lub po cenie określonej przez Zarząd Towarzystwa,
e. korzystania z innych przywilejów wynikających z realizacji celów statutowych Towarzystwa.
4. Zakazane jest powoływanie się w swej działalności zarobkowej na pełnienie funkcji w organach Towarzystwa.

§ 12
1. Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do:
a. przestrzegania zasad etyki pracownika nauki, zasad współżycia społecznego, postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
b. aktywnego uczestnictwa w pracach i w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
c. regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich pod rygorem utraty prawa wybierania i bycia wybieranym do władz Towarzystwa (bierne i czynne prawo wyborcze) na zasadach równości oraz uczestniczenia z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu,
d. dbania o majątek Towarzystwa,
e. dbania o dobre imię Towarzystwa.
2. Członkowie organów Towarzystwa nie mogą wykorzystywać pełnionej funkcji dla celów osobistych.

§ 13
1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
a. wystąpienia z Towarzystwa,
b. skreślenia z listy członków Towarzystwa,
c. śmierci członka,
d. utraty osobowości prawnej przez wspierającego członka – osobę prawną.
2. Wystąpienie z Towarzystwa następuje przez złożenie Zarządowi Głównemu pisemnego oświadczenia.
3. Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego w razie:
a. skazania członka prawomocnym wyrokiem sądu,
b. działania na szkodę Towarzystwa,
c. niewypełnienia obowiązków określonych w § 12 ust. 1 i 2 niniejszego Statutu.
4. Od uchwały Zarządu Głównego w przedmiocie skreślenia z listy członków Towarzystwa zainteresowanemu przysługuje w terminie 30 dni pisemne odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

IV. Władze Towarzystwa

§ 14
Władzami Towarzystwa są:
Walne Zgromadzenie,
Zarząd Główny, zwany dalej „Zarządem”,
Komisja Rewizyjna.

§ 15
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2. Nowa kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego rozpoczyna się z momentem wyboru. Zarząd kończący swoją kadencję przekazuje dokumentację do 31 grudnia roku wyborczego.

§ 16
W przypadku ustąpienia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów,

według kolejności uzyskanych głosów. W razie niemożności uzupełnienia składu władz w powyższy sposób, Zarząd w ciągu 14 dni od zaistnienia braku w składzie organów zwołuje Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

§ 17
1. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
2. Wybory do władz, przyjmowanie w poczet członków Towarzystwa i uchwały o skreśleniu z listy członków podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. W przypadku wakowania stanowisk w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej lub Sądzie Koleżeńskim, miejsce to obejmuje osoba, która uzyskała kolejno najwyższą liczbę głosów podczas głosowania na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. Najbliższe Walne Zgromadzenie zatwierdza tę osobę na stanowisku.

V. Walne Zgromadzenie

§ 18
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie.
2. W Walnym Zgromadzeniu członek Towarzystwa może uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia członka Towarzystwa na walnym zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Taka sama forma wymagana jest w przypadku odwołania pełnomocnictwa.

§ 19
1. Walne Zebranie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz na dwa lata.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków Towarzystwa, co
najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek komisji Rewizyjnej, lub na wniosek, co najmniej 1/3 członków Towarzystwa, zgłoszony na piśmie, z podaniem porządku obrad, w terminie najpóźniej 30 dni od złożenia wniosku.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia stosownego wniosku lub żądania.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Do ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie w pierwszym terminie konieczna jest obecność bezwzględnej większości uprawnionych do głosowania. Jeśli na tak zwołanym zebraniu nie będzie wymaganej liczby uczestników, to Zarząd Towarzystwa wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia. W drugim terminie uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne bez względu na liczbę obecnych.

§ 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
2. wybór przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
3. przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. powoływanie nowych i odwoływanie istniejących oddziałów Towarzystwa,
6. nadawanie godności członka honorowego,
7. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
8. zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd darowizn i zapisów,
9. zmiana statutu,
10. rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu i Sądu Koleżeńskiego,
11. rozwiązanie Towarzystwa,
12. podejmowanie innych uchwał, niezastrzeżonych dla innych władz, a wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia.

VI. Zarząd

§ 21
1. Zarząd Towarzystwa jest władzą wykonawczą Towarzystwa. Zarząd reprezentuje Towarzystwo w stosunkach z osobami trzecimi oraz prowadzi jego sprawy.
2. Zarząd Towarzystwa składa się z 11 członków: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i 7 członków. Są oni wybierani przez Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję.
3. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik tworzą Prezydium.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych potrzebne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Przewodniczącego.
5. W stosunkach między Członkami Zarządu decyzje zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy Członków Zarządu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zarządu.
6. Szczegółowe wytyczne działania Zarządu Głównego Towarzystwa zawiera Regulamin działania Zarządu Głównego PTA.

§ 22
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizowanie celów Towarzystwa o których mowa w § 4 pkt.2,
2. b. realizowanie zadań i programów określonych przez Walne Zgromadzenie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Towarzystwa,
3. ustalanie budżetu Towarzystwa,
4. kierowanie sprawami finansowymi oraz zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
5. uchwalanie wewnętrznych regulaminów działania,
6. podejmowanie decyzji dotyczących struktury organizacyjnej Towarzystwa,
7. powoływanie redaktora naczelnego Wydawnictwa Towarzystwa,
8. podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych Zarządowi do rozpatrzenia,
9. podejmowanie decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.

VII. Komisja Rewizyjna

§ 23
1. Komisja Rewizyjna Towarzystwa sprawuje kontrolę nad finansowo-rzeczową działalnością Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób: przewodniczącego, sekretarza i 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu lub Prezydium z głosem doradczym.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Towarzystwa.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola, przynajmniej raz w roku, całokształtu działalności Towarzystwa, w szczególności działalności finansowej, gospodarczej i administracyjnej Towarzystwa pod względem celowości, zgodności z prawem, Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia,
b. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli bieżącej działalności Towarzystwa.

VIII. Sąd Koleżeński

§ 24
1. Organem Towarzystwa jest Sąd Koleżeński.
2. Sąd Koleżeński składa się z 5 osób: przewodniczącego, sekretarza i 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję.
3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków Towarzystwa postanowień Statutu i zasad programowych Towarzystwa oraz postępowania nieetycznego, względnie niehonorowego członków Towarzystwa, w tym sporów między nimi.
4. Sąd Koleżeński za czyny wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu może wymierzyć następujące kary:
a. upomnienie,
b. naganę,
c. zawieszenie w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 2 lat,
d. wniosek do Zarządu Głównego o skreślenie.
5. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego w przedmiocie wymierzenia członkowi Towarzystwa kar wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, zainteresowanemu w terminie 30 dni przysługuje pisemne odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
6. Szczegółowe wytyczne dotyczące działania Sądu Koleżeńskiego zawiera Regulamin działania Sądu Koleżeńskiego.

IX. Oddziały Towarzystwa

§ 25
1. Zgodę na powołanie Oddziału Towarzystwa może wyrazić Zarząd na pisemny wniosek, co najmniej 7 członków Towarzystwa, zgromadzonych w instytucji naukowej zajmującej się antropologią.
2. Uchwałę o powołaniu Oddziału zatwierdza Walne Zgromadzenie na swoim najbliższym posiedzeniu.
3. Oddział używa pieczęci Towarzystwa z dopiskiem „Oddział w …”.

4. Nadzór finansowo-księgowy nad finansami Oddziału sprawuje Zarząd Oddziału a majątek Oddziału jest częścią majątku Towarzystwa.
5. Władzami Oddziału są: Walne Zebranie Oddziału i Zarząd Oddziału, przy przestrzeganiu zasad stałego zwierzchnictwa władz PTA. Kadencja władz trwa 4 lata.
6. Zarząd Oddziału tworzą: przewodniczący, zastępca i sekretarz.
7. Szczegółowe wytyczne dotyczące działania Oddziału Towarzystwa zawiera Regulamin działania Oddziału PTA.

X. Działalność wydawnicza Towarzystwa

§ 26
Towarzystwo prowadzi działalność wydawniczą. W tym celu Zarząd Główny powołuje
redaktora wydawnictwa i zdobywa potrzebne na ten cel fundusze. Dochodami z działalności
wydawniczej Towarzystwa dysponuje Zarząd Główny.

XI. Majątek Towarzystwa

§ 27
1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:
a. wpływy ze składek członkowskich,
b. dotacje,
c. zapisy i darowizny.
2. Fundusze Towarzystwa mogą być używane tylko na cele Towarzystwa określone w niniejszym statucie. Ewentualne nadwyżki kasowe mogą być lokowane w sposób dający gwarancję bezpieczeństwa i rentowności.
3. Majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd Główny Towarzystwa, względnie pisemnie do tego przez Zarząd upoważnione Zarządy Oddziałów oraz osoby fizyczne w zakresie pełnomocnictw wystawionych każdorazowo przez Zarząd Główny na czas określony.
4. Funduszami obrotowymi Towarzystwa dysponuje Zarząd Główny, który może upoważnić do zarządzania tymi funduszami także Zarządy Oddziałów.

XII. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 28
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian statutu zapadają większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. Towarzystwo rozwiązuje się:
a. w razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie,
b. w innych wypadkach przewidzianych prawem.
3. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie powziętą większością 2/3 głosów na skutek złożonego na piśmie wniosku podpisanego, przez co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa. W razie rozwiązania Towarzystwa ostatnie Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o likwidacji majątku Towarzystwa, wybierając w tym celu specjalną Komisję Likwidacyjną, która likwidację przeprowadzi stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa na rzecz innej instytucji naukowej. Gdyby rozwiązanie nastąpiło na skutek zarządzenia władz lub sądu, majątek PTA winien być również oddany innemu towarzystwu (stowarzyszeniu) naukowemu lub polskiej instytucji o celach pokrewnych celom Towarzystwa o ile sąd w myśl obowiązującego prawa o stowarzyszeniach nie postanowi inaczej.
4. Wniosek o rozwiązanie Towarzystwa i rozporządzanie jego majątkiem musi być podany do wiadomości wszystkich członków Towarzystwa przynajmniej na trzy miesiące naprzód.

XIII. Przepisy końcowe

§ 29
Statut niniejszy wchodzi w życie po uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie i zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
1. Do chwili uprawomocnienia się niniejszego Statutu obowiązują przepisy dotychczasowego statutu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

dokumenty

Regulamin Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

dokumenty

Regulamin Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

dokumenty

Copyright © PTA 2023