XLVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Łódź 21-23 września 2022

Antropologia bez granic: nowe możliwości, nowe wyzwania

Komunikaty

REJESTRACJA
Prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem (czynnym lub biernym) w Konferencji o przesłanie zgłoszenia do 10 stycznia 2022 roku za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego zakładce „Zgłoszenia”

Harmonogram działań komitetu organizacyjnego:
• do 10 stycznia 2022 przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji
• do 28 lutego 2022 przyjmowanie streszczeń prezentacji konferencyjnych oraz posterów
• do 31 marca 2022 przyjmowanie informacji od recenzentów z Komitetu Naukowego o przyjęciu (lub nie) tematów referatów
• do 15 kwietnia 2022 przyjmowanie opłat za udział w Konferencji

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy również studentów I i II stopnia studiów, którzy będą mogli zaprezentować swoje prace podczas sesji plakatowej oraz wziąć czynny udział w sesji „Panel młodego naukowca”. W ramach sesji plakatowej zorganizowany zostanie konkurs, a laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają certyfikat potwierdzający zwycięstwo. Autorami wystąpień plakatowych zgłaszanych do konkursu mogą być wyłącznie studenci i doktoranci. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty czynnego uczestnictwa w konferencji.
Doktorantów, jako absolwentów uczelni wyższych, zachęcamy do wzięcia udziału w sesjach naukowych na ogólnych zasadach.
Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu lub zaprezentowaniem plakatu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego z zaznaczeniem opcji „uczestnictwo czynne” oraz podaniem formy wystąpienia (ustna lub plakatowa). Czynne uczestnictwo wiąże się z nadesłaniem zgłoszenia do dnia 10.01.2022 oraz tematu i streszczenia wystąpienia do dnia 28.02.2022, a także wniesieniem opłaty konferencyjnej w wysokości podanej poniżej do dnia 15.04.2022. Zasady przygotowania streszczenia zawarte są w załączniku do niniejszego komunikatu (pobierz załącznik). Numer konta bankowego do przelewu opłat konferencyjnych zostanie podany w komunikacie II.

Zakwalifikowanie streszczenia do druku uzależnione jest od pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego. Zasady dotyczące układu streszczenia zostaną zamieszczone w komunikacie II.

Przewidujemy publikację oryginalnych prac w Anthropological Review, oficjalnym wydawnictwie PTA.

TEMATYKA KONFERENCJI
Obrady konferencji będą toczyły się w następujących panelach tematycznych:
• Panel młodego naukowca – antropologia i jej miejsce w naukach o człowieku według młodych badaczy.
• Biologia dawnych populacji ludzkich (antropologia historyczna). Nowe metody badawcze, nowe możliwości.
• Paleoantropologia i ewolucja człowieka.
• Paleopatologia. Epidemie kiedyś i dziś – znów otwarty rozdział w historii Europy.
• Pigmentacja człowieka: między antropologią sądową, auksologią i antropologią kliniczną.
• Auksologia. Badania populacyjne w erze analiz pełnogenomowych i badań asocjacyjnych.
• aDNA. Zmienność genetyczna dawnych populacji ludzkich. Migracje genów.
• Antropologia sądowa. Nowe wyzwania dla antropologa sądowego związane z cyberprzestępczością.
• Antropologia kliniczna. Antropologia w czasach pandemii.
• Biobankowanie. Możliwości i wyzwania analiz big-data dla współczesnej antropologii.
• Varia.

OPŁATY
Opłata za pełny czynny udział wynosi: 780 PLN
Opłata obejmuje: udział w sesji plenarnej, plakatowej i sesjach tematycznych, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, bankiet (22. 09. 2022), obiady (21-23.09. 2022)

Opłata częściowa za udział czynny wynosi: 500 PLN
Opłata obejmuje: udział w sesji plenarnej, plakatowej i sesjach tematycznych, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady (21-23.09. 2022)

Studenci i doktoranci: 350 PLN
Opłata obejmuje: udział w sesji plenarnej, plakatowej i sesjach tematycznych, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady (21-23.09. 2022)

Opłatę uczestnictwa uiszczają również współautorzy referatu, jeżeli chcą otrzymać materiały konferencyjne, certyfikaty oraz uczestniczyć w obiadach i spotkaniu integracyjnym.

W komunikacie II podane zostaną szczegółowe propozycje miejsc noclegowych (do dyspozycji Gości i Uczestników konferencji będzie m.in. gruntownie wyremontowany hotel Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 oraz miejsca noclegowe na Osiedlu Studenckim UŁ przy ul. Lumumby). Rezerwacji noclegów należy dokonywać we własnym zakresie. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji miejsc noclegowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Z wyrazami szacunku w imieniu Komitetu Organizacyjnego:
Przewodnicząca
Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

Zastępcy Przewodniczącej
Dr hab. Aneta Sitek, prof. UŁ
Dr hab. Wiesław Lorkiewicz, prof. UŁ
Dr hab. n. med. Bogusław Antoszewski, prof. UM
Dr Dominik Strapagiel, prof. UŁ